12 Μαΐ 2011

Προς: Νέα Οδό Α.Ε.

Με την παρακάτω αίτησή, κατοίκου των Αφιδνών, ζητούνται διευκρινίσεις για την χρήση των πολυάριθμων καμερών που χρησιμοποιούνται στους σταθμούς διοδίων με στόχο τον έλεγχό των στοιχείων που θα δοθούν σαν απάντηση.Προς Νέα Οδό Α.Ε.
ΑίτησηΤης………, οδός ……. αρ. …………Αφίδνες

Σύμφωνα με την διάταξη του αρ. 12β της ΟΔΓ υπ’ αρ. 1/2011 της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει με κάθε πρόσφορο τρόπο, (π.χ. διάθεση έντυπου υλικού) να χορηγεί στο κοινό, εφόσον ζητηθεί, αναλυτικότερη ενημέρωση, η οποία θα περιλαμβάνει:

1.ειδίκευση του σκοπού για τον οποίο γίνεται η επεξεργασία.
2.συνοπτική περιγραφή του συστήματος που χρησιμοποιείται.
3.προσδιορισμός των χώρων εγκατάστασης και εμβέλειας των καμερών.
4.το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων.
5.κατηγορίες/ ιδιότητες προσώπων που χειρίζονται το σύστημα(π.χ. υπάλληλοι του τμήματος ασφάλειας) και
6.τυχόν νόμιμοι αποδέκτες.

Παρακαλώ να μου απαντηθούν όλα τα παραπάνω σημεία, για όλους τους σταθμούς διοδίων που έχετε τοποθετήσει κάμερες βιντεοσκόπησης.


Μετά τιμής
Αφίδνες 04.05.2011