17 Σεπ 2010

Λόγω του λίαν περιορισμένου αριθμού των υπηρετούντων επιθεωρητών , ειναι αδύνατη η συνδρομή του Σ.Ε.Δ.Ε. στον έλεγχο της εν λόγω σύμβασης παραχώρησης !!!!

ΝΕΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β.Α ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ......


ΕΝΩΠΙΟΝ
ΤΟΥ Κ. ΛΕΑΝΔΡΟΥ ΡΑΚΙΝΤΖΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Λεωφ. Κηφισίας αριθ. 1 - 3 Αμπελόκηποι Τ.Κ. 11523 Αθήνα


ΥΠΟΜΝΗΜΑ


1.                Ιωάννη Νικητόπουλου του Δημητρίου, Δήμαρχου Άνοιξης, οδός Κανάρη αριθ. 3, ΑΝΟΙΞΗ ΑΤΤΙΚΗΣ,

2.                Γεωργίου Ζυγκούνα του Φώτιου, Προέδρου Δ.Σ. Άνοιξης, οδός Όθωνος αριθ. 3, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,

3.                Παναγιώτη Βοριά του Δημητρίου, Δήμαρχου Αγ. Στεφάνου, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου αριθ. 3, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,

4.                Ιωάννη Καλαφατέλη του Άγγελου, Προέδρου Κοινότητας Κρυονερίου, Κοινοτικό Κατάστημα, Πλ. Μικράς Ασίας αριθ. 49, ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ,

5.                Κωνσταντίνου Λίτσα του Σταματίου, Προέδρου Κοινότητας Μαλακάσας, Κοινοτικό Κατάστημα, ΜΑΛΑΚΑΣΑ ΑΤΤΙΚΗΣ,

6.                Αθανασίου Σαρκίρη του Διονυσίου, Προέδρου Κοινότητας Πολυδενδρίου, Κοινοτικό Κατάστημα, ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ,

7.                Ιωάννας Στεργίου του Κωνσταντίνου, Νομαρχιακής Συμβούλου Ανατολικής Αττικής, οδός Αγ. Γεωργίου αριθ. 15, Ν. ΠΑΛΑΤΙΑ ΩΡΩΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ,

8.                Καλλιόπης Μετοχιάτη του Γεωργίου, Νομαρχιακής Συμβούλου Ανατολικής Αττικής, οδός Πανεπιστημίου αριθ. 41, ΑΘΗΝΑ,

9.                Γεωργίου Κόλλια του Πέτρου, Κοινοτικού Συμβούλου Βαρνάβα, οδός Κολοκοτρώνη αριθ. 10, ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, και,

10.              Γεωργίου Πούλου του Παναγιώτη, Κοινοτικού Συμβούλου Αφιδνών, οδός Αγ. Μαρίνας αριθ. 7, ΑΦΙΔΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΓΙΑ

Την διενέργεια ελέγχου υλοποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης του έργου, «Μελέτη - Κατασκευή - Χρηματοδότηση - Λειτουργία - Εκμετάλλευση και Συντήρηση του Αυτοκινητοδρόμου ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) - Μαλιακός (Σκάρφεια) και Συνδετήριος κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι - Χαλκίδα».


ΣΧΕΤΙΚΑ: α)  Η, με αριθμό πρωτ. ΓΕΔΔ/10247/01-07-2010, Γνωστοποίηση - Αίτησή μας
 β)  Το, με αριθμό πρωτ. ΓΕΔΔ/Φ1051/2010/11402/16-07-2010, Έγγραφό σας και
 γ)  Το, με αριθμό πρωτ. 345/02-09-2010, Έγγραφο του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

1.      Με το α’ σχετικό Σας κοινοποιήσαμε την, από 22-06-2010, Γνωστοποίηση - Αίτηση ενώπιον του κ. Δημ. Ρέππα Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Υ.Υ.Μ. και Δ.), με την οποία ζητάμε, την καταγγελία από το Ελληνικό Δημόσιο της, από 19-12-2006, Σύμβασης Παραχώρησης της υλοποίησης του, εν θέματι, έργου.
2.    Με το β’ σχετικό, διαβιβάσατε, την Γνωστοποίηση - Αίτηση στο Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (Σ.Ε.Δ.Ε.) του Υ.Υ.Μ. και Δ., προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος της υλοποίησης του, σε συγκεκριμένα θέματα και τομείς και, με το γ’ σχετικό το Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Δ.Ε., Σας γνώρισε, ότι
« … το Σ.Ε.Δ.Ε. δεν είναι αρμόδιο για ελέγχους Συμβάσεων Παραχώρησης, όπως είναι η σύμβαση του έργου: “Μελέτη - Κατασκευή - Χρηματοδότηση - Λειτουργία - Εκμετάλλευση και συντήρηση του Αυτοκινητοδρόμου ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ κλπ”, για την οποία μας ζητήθηκε η διενέργεια ελέγχου.», επειδή,
« Σύμφωνα με τον Κανονισμό Επιθεωρήσεων Δημοσίων Έργων (ΕΔ2α/01/71/Φ.Ν.294 της 9/10-6-1986 Φ.Ε.Κ. 374Β’) στις αρμοδιότητες του Σώματος Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων εμπίπτουν οι επιθεωρήσεις και έλεγχοι Δημοσίων Έργων που υλοποιούνται με βάση το Ν. 1418/84 (Φ.Ε.Κ. 23Α’), όπως ισχύει σήμερα [όσον αφορά την κατασκευή] και το Ν. 716/1977 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3316/2005 και ισχύει σήμερα [όσον αφορά τις μελέτες].» (!!!;;;) και
« Πέραν τούτου, λόγω του λίαν περιορισμένου αριθμού των υπηρετούντων επιθεωρητών και του πλήθους των ανειλημμένων τους υποχρεώσεων, θα ήταν αδύνατη και εξ αυτού του λόγου η οποιαδήποτε συνδρομή του Σ.Ε.Δ.Ε. στον έλεγχο της εν λόγω σύμβασης παραχώρησης, ο οποίος έλεγχος εξ αντικειμένου θα καταστεί χρονοβόρος.» (!!!;;;)
3.      Όμως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Κανονισμού Επιθεωρήσεων Δημοσίων Έργων, που εγκρίθηκε, με την, με αριθμό ΕΔ2α/01/71/ΦΝ294/09-01-1986, Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) (Φ.Ε.Κ. 374Β’/ 10-06-1986),
« 1. Επιθεωρήσεις διενεργούνται στα έργα των φορέων του Δημοσίου Τομέα, όπως αυτός προσδιορίστηκε στην παράγρ. 6 του άρθρου 1 του Νόμου 1256/1982 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 65)
 2. Σε Επιθ/ση υπόκεινται οι Υπηρεσίες και τα έργα ολόκληρης της επικράτειας. Ως χώροι Επιθ/σεων ορίζονται οι έδρες των Υπηρεσιών και οι τόποι των έργων.
 3. Οι επιθ/σεις εκτείνονται σε όλες τις φάσεις παραγωγής από τη μελέτη, τη δημοπράτηση, την κατάρτιση των συμβάσεων, τη διαχείριση των συμβάσεων μέχρι και την οριστική παραλαβή των έργων και σε οποιοδήποτε στάδιο βρίσκονται οι παραπάνω φάσεις. ...)»
Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 (Φ.Ε.Κ. 65Α’/ 31-05-1982),
« Η αληθινή έννοια της παρ. 1 του άρθρου 9 του νόμου 1232/1982 για την “επαναφορά σε ισχύ, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Ν.Δ. 4352/1964 και άλλες διατάξεις”  είναι ότι στο δημόσιο τομέα περιλαμβάνονται όλοι οι κρατικοί φορείς ανεξάρτητα από το καθεστώς δημοσίου ή ιδιωτικού ή μικτού δικαίου που τους διέπει  ήτοι:
  α) οι Κρατικές ή Δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκπροσωπούνται από το νομικό πρόσωπο του Δημοσίου, 
  β) οι Κρατικοί ή Δημόσιοι Οργανισμοί σαν κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, …»
Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 1418/1984 (Φ.Ε.Κ. 23Α’/ 29-02-1984), όπως αυτή αντικαταστάθηκε τελικά με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.2229/1994 (Φ.Ε.Κ. 138Α’/ 31-08-1994) και, έκτοτε, ισχύει «Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται σε όλα τα έργα που προγραμματίζονται και εκτελούνται από φορείς που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 (Φ.Ε.Κ. 18Α’)…» και, με αυτές της τελευταίας παραγράφου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3812/2009 (Φ.Ε.Κ. 234Α’/ 28-12-2009), και, έκτοτε, ισχύει,
« Στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’, Β’ και Γ’, όπως ισχύουν, υπάγονται όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α) και τις μεταγενέστερες συμπληρώσεις του, πριν από την τροποποίηση του με το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α). ...»
Έτσι, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις του άρθρου 2 του Κανονισμού Επιθεωρήσεων Δημοσίων Έργων, που εγκρίθηκε με την, με αριθμό ΕΔ2α/01/71/ΦΝ 294/09-01-1986, Απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Επιθεωρήσεις διενεργούνται σε όλα τα έργα που προγραμματίζονται ή εκτελούνται από φορείς του Δημοσίου Τομέα, όπως αυτός προσδιορίστηκε με την παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982, μεταξύ των οποίων, είναι όλες οι Κρατικές ή Δημόσιες Υπηρεσίες, όπως εκπροσωπούνται από το Νομικό πρόσωπο του Δημοσίου, τα οποία, μάλιστα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 1418/1984, υπάγονται στις διατάξεις του Νόμου αυτού.
4.      Επίσης όπως αναφέρεται στο προοίμιο της από 19-12-2006, Σύμβασης παραχώρησης, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3555/2007 (Φ.Ε.Κ. 81Α’/ 16-04-2007), η υλοποίηση του έργου «Μελέτη - Κατασκευή - Χρηματοδότηση - Λειτουργία - Εκμετάλλευση και συντήρηση του Αυτοκινητοδρόμου Ιονία Οδός κλπ» στο οποίο ζητήθηκε η διενέργεια Ελέγχου, προγραμματίσθηκε και εκτελείται από το Ελληνικό Δημόσιο.
Πράγματι, στο προοίμιο της, Σύμβασης αυτής, αναφέρεται, ότι
« Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), ενεργώντας για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, διεξήγαγε Διεθνή Κλειστό Διαγωνισμό για την υλοποίηση του Έργου “ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΑΘΕ ΑΘΗΝΑ (Α/Κ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ) - ΜΑΛΙΑΚΟΣ (ΣΚΑΡΦΕΙΑ) ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΑΘΕ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ - ΧΑΛΚΙΔΑ”, ο οποίος άρχισε με τη Διακήρυξη Προεπιλογής (Διακήρυξη Α’ Φάσεως) που εγκρίθηκε με την απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Δ1α/ο/1/20/09-04-2001, συμπληρώθηκε με τη Διακήρυξη Β’ Φάσης που εγκρίθηκε με την απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΟΑΠ/Α1/Φ1/οικ 11822/25-11-2005 και μετά την επιλογή του Προσωρινού Αναδόχου με την απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΟΑΠ/Φ1/Α1/15314/14-06-2006 ολοκληρώθηκε με την έκδοση της απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΟΑΠ/Φ1/Α1/17562/13-12-2006 περί εγκρίσεως του αποτελέσματος του Διαγωνισμού και ανακήρυξης του Αναδόχου.»
Συνεπώς, το Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Δ.Ε., είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Κανονισμού Επιθεωρήσεων Δημοσίων Έργων, το μόνο αρμόδιο για τον Έλεγχο της υλοποίησης της Σύμβασης παραχώρησης του Έργου αυτού, που προγραμματίστηκε και εκτελείται από το Ελληνικό Δημόσιο και η ανωτέρω απάντηση του Εποπτικού Συμβουλίου, με την οποία απεκδύεται την εκ του νόμου επιβεβλημένη αρμοδιότητά του είναι προεχόντως παράνομη και προσχηματική, η οποία κατατείνει στην «νομιμοποίηση» της παράλειψης οφειλομένης νόμιμης ενέργειας εκ μέρους του Σ.Ε.Δ.Ε.  
5.      Πέραν τούτου, όλως, αορίστως και αβασίμως, το Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Δ.Ε., επικαλείται αδυναμία συνδρομής στον έλεγχο της υλοποίησης της Σύμβασης αυτής, εν όψει και των στοιχείων που έχουμε προσκομίσει από τις Υπηρεσίες του Υ.Υ.Μ. και Δ. και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.ΠΕ.Κ.Α.) που έχουν την αρμοδιότητα παρακολούθησης και εφαρμογής των όρων, που περιλαμβάνει (πράξεις Ε.Υ.Π.Ε./Υ.ΠΕ.Κ.Α. 124025/21-04-2010, Ε.Υ.Δ.Ε. του Υ.Υ.Μ. και Δ. Α/1/00β/11/09/7048/20-04-2010, Α/1/00β/11/09/οικ 7870/10-06-2010, Α/1/00β/11/09/7927/21-06-2010 κ.λπ.).

Ύστερα από τα παραπάνω

ΖΗΤΑΜΕ

Να αναπεμφθεί το θέμα στο Σ.Ε.Δ.Ε. προκειμένου να διενεργηθεί ο έλεγχος της υλοποίησης της από 19-12-2006 της Σύμβασης παραχώρησης

Με επιφύλαξη των δικαιωμάτων μας

Αθήνα 16 Σεπτεμβρίου 2010
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος